Vnútorný poriadok

VNÚTORNÝ PORIADOK

KINA STAR Zvolen, OC Zvolenská Európa, Námestie SNP 63

A KINA STAR Lučenec, OC Galéria, Námestie republiky 5994/32

vydaný jeho prevádzkovateľom: Kino Invest s.r.o., Námestie republiky 5994/32, Lučenec

 

 

 1. Do kinosál je povolený vstup len s platnou vstupenkou, zakúpenou na pokladni kina alebo prostredníctvom internetovej stránky kina. Divák je povinný uchovať si nepoškodenú vstupenku až do konca predstavenia.
 2. Pri opúšťaní kinosály počas predstavenia (návšteva bufetu, WC a pod.) je divák povinný mať vstupenku so sebou a preukázať sa ňou pri návrate do kinosály personálu kina.
 3. Do kinosál je zakázaný vstup s nadrozmernými predmetmi, nadrozmernou batožinou, športovými prostriedkami (ako bicykel, kolobežka a pod.)
 4. Kino neposkytuje odkladací priestor pre veci divákov. Za odložené veci kdekoľvek v priestoroch kina kino nezodpovedá.
 5. Miesta označené v pokladničnom systéme ikonami vozíčkarov sú miesta, kde sa nenachádza sedadlo a takéto miesta môžu byť predané len zdravotne ťažko postihnutej osobe, ktorá bude predstavenie sledovať z vlastného invalidného vozíka.
 6. Zdravotné pomôcky diváka s pohybovým postihnutím ako invalidný vozik, barle, ortopedické pomôcky a pod. musia byť počas predstavenia odložené na miestach, ktoré nie sú únikovými cestami, aby nebránili pri prípadnej evakuácii divákov.
 7. Za maloleté deti v priestoroch kina zodpovedajú rodičia. V prípade rušenia predstavenia budú dieťa a jeho rodič požiadaní, aby opustili kinosálu a to bez nároku na vrátenie vstupného.
 8. Za neplnoletých návštevníkov zodpovedá ich zákonný zástupca.
 9. Do kinosál je zakázaný vstup s jedlom a nápojmi zakúpenými mimo bufetu Kina Star.
 10. Do 5D kinosály je zákaz vstupu s akýmkoľvek jedlom a nápojmi.
 11. Do kinosál je zákaz vstupu so zvieratami.
 12. Do kinosál je zákaz vstupu v nečistom odeve a s nečistou obuvou.
 13. Do kinosál je zakázaný vstup so strelnými zbraňami.
 14. Osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, osoby s agresívnym chovaním, osoby s vulgárnym a konfliktným chovaním budú z priestorov kina vykázané a to bez nároku na vrátenie vstupného (v prípade, že majú zakúpenú vstupenku).
 15. Každý divák je v priestoroch kina povinný správať sa slušne, nehlučne a svojim správaním neobťažovať iných divákov.
 16. Vykladanie si nôh na sedadlá v kinosále je považované za hrubé porušenie vnútorného poriadku. Divák môže byť pri takomto konaní vyzvaný na opustenie kinosály bez nároku na vrátenie vstupného.
 17. Kino nezodpovedá za správanie a konanie žiadneho z divákov.
 18. Zhotovovať akékoľvek obrazové alebo zvukové záznamy z premietaných audiovizuálnych programov v priestoroch kina je prísne zakázané.
 19. Divák je pri opúšťaní kinosály povinný odniesť všetky predmety, ktoré tam vniesol – vrátane zvyškov potravín a obalov z bufetu.
 20. Možnosť predĺžiť si parkovanie má divák po predložení svojho parkovacieho lístku a to pred začiatkom predstavenia v pokladni kina.
 21. V prípade poškodenia majetku a vybavenia kina je divák povinný uhradiť kinu plnú škodu, ktorú spôsobil.
 22. Priestor kina je monitorovaný kamerovým systémom.
 23. Vo všetkých priestoroch kina je prísny zákaz fajčiť.
 24. Za peňažné rozdiely zistené mimo pokladne kino nezodpovedá.
 25. Pri neúčasti na predstavení alebo predčasnom opustení predstavenia stráca použitá vstupenka platnosť a divák nemá nárok na vrátenie vstupného.
 26. Divák je povinný riadiť sa pokynmi a usmerneniami personálu kina.
 27. Divák zakúpením vstupenky súhlasí s týmto Vnútorným poriadkom a je povinný sa ním riadiť.