VSTUPENKY CEZ INTERNET

 viac.

Fotogaléria

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predaja vstupeniek cez internet

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku výlučne prostredníctvom internetovej stránky www.kinostar.sk, predmetom ktorých je kúpa vstupeniek na filmové predstavenia v multikine Kino STAR Lučenec, Námestie republiky 32, Lučenec a v multikine Kino STAR Zvolen, Námestie SNP 63, Zvolen (multikiná Kino STAR Lučenec a Kino STAR Zvolen ďalej spoločne ako „multikino“), medzi prevádzkovateľom multikina - predávajúcim a objednávateľom - kupujúcim (ďalej ako „VOP").

Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a ktorá odošle objednávku na kúpu vstupeniek v multikine cez internetovú stránku www.kinostar.sk (ďalej ako „kupujúci“ alebo „Vy“).

Prevádzkovateľom multikina a predávajúcim je: Kino Invest, s.r.o., so sídlom Námestie republiky 5994/32, Lučenec, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28343/S, IČO 48 235 181 (ďalej ako „predávajúci“ alebo „my“).

Orgánom dozoru na ochranu spotrebiteľa je: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1 (www.soi.sk).

V prípade otázok, sťažností alebo iných podnetov nás neváhajte kontaktovať:

Zákaznícka linka 045 532 32 06 pre Kino Star Zvolen a 047 437 73 31 pre Kino Star Lučenec začína fungovať vždy 20 minút pred začiatkom prvého predstavenia a je k dispozícii až do začiatku posledného predstavenia daného dňa.

Aktuálne začiatky jednotlivých predstavení sú uvedené vždy na stránke www.kinostar.sk

email: info@kinostar.sk

Komunikácia vrátane uzatvorenia kúpnej zmluvy prebieha v slovenskom jazyku.

Prostredníctvom internetovej stránky www.kinostar.sk možno zakúpiť nasledujúce druhy vstupeniek: vstupenky na 2D a 3D filmy a vstupenky na 4D filmy; 2D - tradičný, dvojrozmerný film; 3D - trojrozmerný film sledujete so špeciálnymi okuliarmi; 4D - pohyblivé sedadlo D-box. Pri zakúpení vstupeniek na 3D predstavenia v Kino STAR Lučenec má kupujúci možnosť výberu medzi vstupenkou štandard, čo je bežná vstupenka a vstupenkou nadštandard, v ktorej je zahrnuté poskytnutie 3D okuliarov; v prípade zakúpenia vstupenky nadštandard obdrží kupujúci 3D okuliare pri prezentácií vstupenky pred vstupom do kinosály. Ak kupujúci nie je spokojný s kvalitou okuliarov pre ich vady, je oprávnený pred začatím alebo počas predstavenia tieto vady reklamovať u zodpovedného pracovníka multikina. V prípade uznania reklamácie má kupujúci nárok na výmenu chybných okuliarov. Kupujúci si je vedomý, že v prípade 3D okuliarov sa jedná o tovar na jedno použitie.

 

Predaj vstupeniek cez internet v multikine – postup objednania vstupeniek

Na internetovej stránke www.kinostar.sk si pod záložkou „Pozeráte“ zvolíte, program ktorého z multikín („Kino STAR Lučenec“ alebo „Kino STAR Zvolen“) si chcete pozrieť. Následne pod záložkou "Program" sa zobrazí program multikina s dátumami a časmi premietania. Prostredníctvom internetu je vstupenku na predstavenie možné zakúpiť najneskôr 35 minút pred začatím predstavenia. Kliknutím na konkrétny čas predstavenia, ktoré si zvolíte, sa Vám zobrazí plán sedadiel a obsadenosť na zvolené predstavenie. Po výbere sedadiel, ktoré označíte a zobrazení ich kúpnej ceny sa vstupenka vloží do nákupného košíka. Pri dvojsedadlách – tzv. „love seats“, je možné zákúpiť len obe miesta spolu. Následne máte možnosť nákupný košík buď upraviť (pridať vstupenku na ďalšie sedadlo alebo odstrániť vstupenku na vybrané sedadlo) alebo prejsť k ďalšiemu kroku kliknutím na sumu nákupného košíka so šípkou (→). V následnom kroku Vám bude zobrazený súhrn objednávky, tzn. zvolené predstavenie, dátum a čas konania predstavenia, zvolené sedadlá, ich kúpna cena ako aj celková kúpna cena a spôsob doručenia (zaslanie e-mailom - MailTicket); spôsob doručenia je predvolený a nie je možné ho meniť. Uvedená celková kúpna cena je cena konečná, t.j. vrátane DPH. V tomto kroku zadajte svoje meno a priezvisko, e-mailovú adresu, na ktorú budú vstupenky doručené a zakliknite, že ste sa oboznámili a súhlasíte s týmito VOP ako aj všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa rezervačného a nákupného systému - Ticketware SE. Pokiaľ si želáte dostávať reklamné novinky na zadaný e-mail máte možnosť zaškrtnúť aj túto možnosť. Vypĺňaniu e-mailovej adresy venujte špeciálnu pozornosť, ak udáte chybnú alebo nesprávnu adresu, vstupenky nemôžu byť doručené, prípadne budú doručené na zadanú nesprávnu adresu, a takúto záležitosť nie je možné reklamovať, nakoľko k chybe došlo na vašej strane. K ďalšiemu kroku – úhrade za vstupenky – prejdete potvrdením tlačidla „Platba online“ s poznámkou „s povinnosťou platby“. Po stlačení uvedeného tlačidla už nie je možné vykonať zmenu vašich údajov a objednávky. Pokiaľ by ste stlačili tlačidlo „Späť“ vaša objednávka by bola zrušená. Po tom, čo budete presmerovaní na stránku platobnej brány, môžete si vybrať spôsob platby - prostredníctvom platobnej karty (Mastercard, Visa) alebo bankovým prevodom prostredníctvom internet bankingu vybraných bánk; pre každý prípad si zapíšte ID vašej objednávky (číslo objednávky) a zrealizujte platbu. Aj v rámci tohto kroku – voľba platby – si viete po kliknutí na tlačidlo „Objednávka“ pozrieť prehľad a detaily Vašich vstupeniek, ktoré sa chystáte zaplatiť. 

Platbu za vstupenky zakúpené cez internet nie je možné realizovať prostredníctvom poukážok.

Po objednaní vstupenky a overení platby budete potvrdzujúcim e-mailom informovaní o prijatí vašej objednávky (ďalej ako „potvrdzujúci e-mail“) a súčasne Vám budú vstupenky s unikátnym číselným a čiarovým kódom na zvolené predstavenie zaslané na e-mail zadaný v objednávkovom formulári (MailTicket); prílohou tohto potvrdzujúceho e-mailu so vstupenkami je aj kópia týchto VOP (vo formáte .pdf) ako aj všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa rezervačného a nákupného systému - Ticketware SE. Doručenie vstupeniek je potrebné skontrolovať aj v priečinku nevyžiadanej pošty a ak sa vstupenky nenachádzajú ani v ňom, kontaktovať prevádzkovateľa rezervačného a nákupného systému - Ticketware SE na adrese: podpora@cinemaware.eu.

Náklady zaslania vstupenky na zvolené predstavenie na e-mail zadaný v objednávkovom formulári (MailTicket) predstavujú 0,-€.

Ak vlastníte prenosné elektronické zariadenie (napr. smartfón, tablet a pod.), vstupenku s unikátnym číselným a čiarovým kódom otvorte v e-maile prostredníctvom prenosného elektronického zariadenia a predložte uvádzačovi pri vstupe do kinosály multikina. Ak prenosné elektronické zariadenie nevlastníte, vytlačte si vstupenky s unikátnym číselným a čiarovým kódom z priloženého PDF formátu, ktorý Vám bol zaslaný potvrdzujúcim e-mailom, doma na svojej tlačiarni, alebo na tento účel použite terminál na tlač vstupeniek zakúpených cez internet v priestoroch multikina. V prípade tlače vstupeniek zakúpených cez internet v priestoroch multikina je potrebné zadať variabilný symbol vzťahujúci sa k týmto vstupenkám, ktorý Vám bol zaslaný v potvrdzujúcom e-maile. Takto vytlačenými vstupenkami sa potom preukážete uvádzačovi pri vstupe do kinosály multikina. Samotný potvrdzujúci e-mail alebo potvrdenie o platbe neslúžia ako vstupenka.

Pre daňové účely slúži ako daňový doklad vstupenka s unikátnym číselným a čiarovým kódom zaslaná potvrdzujúcim e-mailom.

Číselný a čiarový kód na vstupenke je platný iba raz; pri akomkoľvek ďalšom predložení unikátneho číselného a čiarového kódu sa na takto predloženú vstupenku nebude prihliadať (na jej základe nebude povolený vstup do kinosály multikina), a to bez ohľadu na to, kto vstupenku predloží.

Otázky týkajúce sa zakúpených vstupeniek smerujte na: podpora@cinemaware.eu. Pre identifikáciu Vášho nákupu uveďte Vami zadaný e-mail a variabilný symbol Vášho nákupu.

V prípade, ak pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu kupujúceho, ale vstupenky neboli zaslané na správne zadaný e-mail, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si kupujúci musí uplatniť v banke, ktorá vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla, resp. v banke zvolenej pri platbe bankovým prevodom. Takéto reklamácie nemôže riešiť spoločnosť predávajúci - Kino Invest, s.r.o. ako prevádzkovateľ multikina.

 

Reklamačný poriadok - Vrátenie a výmena vstupeniek

Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť ani vymeniť. Vstupné (kúpna cena vstupenky na predstavenie) sa vracia len v prípade, že dôjde k nečakanej evakuácii priestorov multikina z dôvodu mimoriadnych udalostí, nastala technická porucha na zariadení multikina, nebol dodaný film, na ktorý boli zakúpené vstupenky, nastali dôvody vyššej moci neovplyvniteľné z našej strany – nečakané mimoriadne udalosti alebo prírodné katastrofy, zrušenie predstavenia z prevádzkových dôvodov. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený uplatniť si svoj nárok na vrátenie ceny vstupenky ihneď ako došlo k udalosti, ktorá zakladá nárok kupujúceho na vrátenie vstupného.

Vstupné v plnej výške sa vracia v pokladniach multikina. Pre vrátenie vstupného a identifikáciu konkrétnej vstupenky (vstupeniek), je kupujúci povinný preukázať sa vytlačenou alebo elektronickou formou vstupeniek s unikátnym číselným a čiarovým kódom, za ktoré má byť kúpna cena vrátená. Bez preukázania nároku formou predloženia vstupenky s unikátnym číselným a čiarovým kódom nemá kupujúci nárok na kompenzáciu.

Vstupné sa vracia okamžite, pokiaľ to technické podmienky umožňujú. V opačnom prípade (napr. pri nefunkčnosti pokladničných systémov potrebných pre overenie vstupeniek) si predávajúci ako prevádzkovateľ multikina vyhradzuje právo vrátiť vstupné do 7 dní od uplatnenia nároku na vrátenie vstupného kupujúcim.

Vstupné za vstupenky zakúpené cez internet sa vracia bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány na platobnú kartu, resp. účet, z ktorého bolo uhradené. Kupujúci berie na vedomie, že realizácia refundácie – vrátenia vstupného prostredníctvom platobnej brány nie je realizovaná priamo prevádzkovateľom multikina, ale na jeho pokyn. Ak však nedôjde k pripísaniu vrátaného vstupného na platobnú kartu, resp. účet zákazníka do 5 (piatich) pracovných dní, poskytne kupujúcemu maximálnu súčinnosť vo vybavení tejto záležitosti.

Kupujúci je povinný ihneď po zakúpení vstupenky prekontrolovať všetky údaje na vstupenke a presvedčiť sa, že zodpovedajú objednávke. Kupujúci môže prípadné reklamácie chybných údajov uplatniť na zákazníckej linke (vždy najneskôr 2 hodiny pred začiatkom predstavenia), alebo osobne v pokladniach multikina (najneskôr 15 min. pred začiatkom predstavenia, na ktoré sa zakúpená vstupenka vzťahuje). Zákaznícka linka 045 532 32 06 pre Kino Star Zvolen a 047 437 73 31 pre Kino Star Lučenec začína fungovať vždy 20 minút pred začiatkom prvého predstavenia a je k dispozícii až do začiatku posledného predstavenia daného dňa.

Aktuálne začiatky jednotlivých predstavení sú uvedené vždy na stránke www.kinostar.sk

V prípade porúch, ktoré významne narušujú zážitok z predstavenia, je kupujúci povinný tieto poruchy bezodkladne oznámiť – reklamovať – zodpovednému pracovníkovi multikina, ktorý zaistí ich okamžité posúdenie. V prípade ak boli tieto poruchy reklamované pred začiatkom alebo počas predstavenia má kupujúci právo na vrátenie vstupného v plnej výške. Kompenzácia bude poskytnutá spôsobom a za podmienok popísaných vyššie. V prípade ak boli tieto poruchy reklamované po konci predstavenia, predávajúci si vyhradzuje právo na prešetrenie reklamácie v dĺžke trvania do 30 dní odo dňa jej uplatnenia kupujúcim; o výsledku prešetrenia reklamácie bude zákazník informovaný písomnou formou, prípadne inou formou uvedenou v zápise reklamácie. V prípade uznania reklamácie bude kompenzácia poskytnutá formou vrátenie vstupného v plnej výške. Kompenzácia bude poskytnutá spôsobom a za podmienok popísaných vyššie.

V zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote. Predaj vstupeniek na filmové a iné predstavenie sa považuje za zmluvu, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo dohodnutej lehote. Z uvedeného dôvodu majiteľ vstupenky, ktorý využil službu kúpy vstupenky na vybrané podujatie v multikine KINO STAR, Námestie republiky 32, Lučenec a Námestie SNP 63, Zvolen, cez portál www.kinostar.sk, nemôže odstúpiť od zmluvy v zmysle ustanovení zákona č. 102/2014 Z. z.

 

Dôležité upozornenie

V prípade, že sa pri kontrole vstupeniek pri vstupe do kinosály zistí, že divák, ktorý sa vstupenkami preukazuje nedosahuje požadovanú vekovú hranicu pre daný film, uvedenú v našom programe, nebude takémuto divákovi vstup do kinosály umožnený a nemá nárok na vrátenie vstupného. Pre tieto účely môže byť divák personálom prevádzkovateľa multikina vyzvaný na preukázanie svojho veku hodnoverným dokladom, vydaným štátnymi orgánmi SR.

 

Mimosúdne riešenie sporov

Vzniknuté spory majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky, za predpokladu, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má bydlisko na území Slovenskej republiky. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže žalovať predávajúceho aj na súdoch členského štátu Európskej únie, v ktorom má tento spotrebiteľ bydlisko.

Máte právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (emailom na: info@kinostar.sk), ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že predávajúci porušil Vaše práva. Ak Vám predávajúci na túto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ARS“); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môžete podať taktiež prostredníctvom nasledujúcej online platformy alternatívneho riešenia sporov - platformy ODR Európskej komisie.

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o ARS, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Alternatívne riešenie sporu sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 Eur vrátane DPH. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva kupujúceho podľa príslušných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

 

Záverečné ustanovenia

Zákazník-kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu v zmysle týchto VOP, zaškrtnutím príslušného políčka v rámci vyhotovenia objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a súhlasí s nimi.

 

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o Vás nasledujúce údaje:

 

Údaje pri kúpe vstupenky

Pri kúpe vstupenky, či už online alebo osobne od Vás potrebujeme Vaše kontaktné údaje, t.j. meno, priezvisko, telefónne číslo a email, aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku a zaslať Vám Vaše vstupenky prostredníctvom emailu.

Platby pomocou platobných kariet a platby pomocou online bankového prevodu zaisťuje spoločnosť GoPay s.r.o.. V prípade platby bankovým prevodom budete presmerovaní na internetové bankovníctvo Vašej banky. Citlivé údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia iba informácie o transakcií, ktoré im banka s odoslanou transakciou oznámi. Platby vyúčtováva a zasiela spoločnosť TWR PLAY s.r.o., ktorá rieši tiež Vaše reklamácie platiteľov kartou v zastúpení za svojich klientov (3.strana).

Vaše kontaktné údaje a údaje o Vašich objednávkach a rezerváciách spracúva tiež oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Ticketware, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade, ak Vám neboli zakúpené vstupenky doručené:

e-mail: podpora@cinemaware.eu

V prípade, ak máte problém s platbou za vstupenky obráťte sa prosím na spoločnosť GoPay:

e-mail: gopay@gopay.cz

tel.č.: GoPay +420 840 818 918 (po-pia 08 - 17h)

Viac o tretích stranách sa dozviete v odstavci Tretie strany, uvedený nižšie.

 

Newsletter

V prípade, ak ste nám udelili súhlas, spracúvame Vaše kontaktné údaje za účelom zasielania Vám nášho newslettru o novinkách a pripravovaných akciách a špeciálnych ponukách.

 

Údaje získané pri používaní našej webstránky

Získavame tiež údaje o tom, ako používate našu webstránku, kedy ju navštevujete, čo vyhľadávate, ako sa na stránke pohybujete. Tieto údaje uchovávame a používame na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, ako aj na marketing. Informácie o pohybe na našej stránke využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, či vedia vždy ľahko nájsť, to, čo hľadajú, prípadne čo máme zmeniť aby bola pre používateľov užívateľsky príjemnejšia.

 

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje, používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcova a audítori.

 

Právne základy

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

Plnenie zmluvy á predzmluvných vzťahov – v prípade kúpy alebo rezervácie vstupeniek a zriadenia konta vernostnej zóny.

Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zo zasielania komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách sa môžete odhlásiť kliknutím na príslušný odkaz, ktorý sa nachádza v každom newslettri.

Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o Vás a Vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávajú rozhodnutia.

Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv.

 

Tretie strany

Ticketware SE

Prevádzkovateľ rezervačného a nákupného systému

Hlavná 23, 917 01 Trnava

IČO: 48 298 034

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Po, vl. č. 10376/T

GOPAY s.r.o.

Poskytovateľ platobných služieb

Planá 67, 370 01 České Budějovice, ČR

IČO: 26 046 768

zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Českých Budějovicích, oddiel: Sro, zn. C 11030

TWR PLAY s.r.o.

Poskytovateľ vyúčtovania a zasielania platieb

Hlavná 23, 917 01 Trnava

IČO: 47 445 190

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 41256/T

 

Ako Vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránených databázach na serveri spoločnosti Ticketware, kde sú pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovávaním týchto údajov.

 

Ako dlho údaje uchovávame

V prípade kúpy a rezervácie vstupeniek, likvidujeme Vaše osobné údaje 30 dní po konaní podujatia, na ktoré ste si vstupenky kúpili. V prípade, ak si zriadite konto do vernostnej zóny, osobné údaje, ktoré súvisia s Vašim kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre Vás konto prevádzkovať. V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania Vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu, uchováme Vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Avšak nie vždy keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania musí nevyhnutne prísť k vymazaniu Vašich osobných údajov nakoľko tieto môžeme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

 

Aké sú vaše práva

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať. Ak si chcete Vaše práva uplatniť prosím, kontaktujte nás na info@kinostar.sk.

 

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať.

 

Právo na opravu

V prípade, ak máte za to, že spracúvame o Vás nesprávne osobné údaje, máte právo nás požiadať o ich opravu.

 

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky: údaje a) už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, b) odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov, c) Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe legitímneho záujmu našej spoločnosti a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu, d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda  vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania v prípade, ak máte za to, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje alebo vaše osobné údaje spracúvame nezákonným spôsobom.

 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

 

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu  vrátane namietania proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

 

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a to prostredníctvom kontaktných údajov uverejnených tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/node/148

 

O nás a kontakt  

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme my:

Kino Star – Kino Invest s.r.o.

Námestie republiky 5994/32

984 01  Lučenec

IČO: 48235181

Oddiel Sro, vložka číslo: 28343/S

e-mail: info@kinostar.sk

webstránka: www.kinostar.sk

Uvedené obchodné podmienky sú platné v deň zakúpenia vstupeniek do multikina zákazníkom.

 

Nájdi svoj film